[Khổng Minh Thần Toán] Cách lấy quẻ và lời giải 384 quẻ

秘 本 諸 葛 神 數

Loading...

BÍ BẢN GIA CÁT THẦN SỐ

本篇相傳為漢諸葛武侯所作, 共有三百八十四簽,按三百八十四爻, 其中句法,長短不一,寓意深遠,變化無窮,判斷吉凶, 如應斯響,惟願占者誠心禱告,無不靈驗如神,慎勿以兒戲為之,致損此書之價值也。 本篇相伝為漢諸葛武侯所作,共有三百八十四簽,按三百八十四爻,其中句法,長短不一,寓意深遠,變化無窮,判斷吉兇,如應廝響,惟愿佔者誠心禱告,無不靈驗如神,愼勿以儿戲為之,緻損此書之价值也。

Bản sách này được truyền lại từ vị Gia Cát Võ Hầu đời Hán sáng tác.

Có tất cả ba trăm tám mươi bốn lời giải từ 384 hào

Những câu đoán dài ngắn không đều nhau, ý nghĩa thâm sâu biến hóa vô cùng

Phán đoán việc lành dữ ứng với cảm xúc khi cầu nguyện

Loading...

Cần phải thành tâm khẩn cầu thì mới linh nghiệm như thần

Xin tôn trọng kẻo mất giá trị của thư sách này!